Rolf Axelsson

MED VIND I SEGLEN IGEN

När medlemmarna i Lokallogen Uddevalla nr 638 i Vasa Orden av Amerika den 26 april 2008samlades, först i Odd Fellows ordenshus och sedan i Societetssalongen på Gustafsberg för att högtidlighålla logens 50-årsjubileum, var det ett firande i utförsbacke. Medelåldern bland medlemmarna hade under de senaste åren stigit oroväckande mycket och snabbt samtidigt som det blivit allt svårare att rekrytera nya, yngre. Detta sammantaget gjorde att medlemsantalet sjönk kontinuerligt, från år till år.Det var således en något dyster situation den nyvalda styrelsen för arbetsterminen 2009 hade att utgå ifrån. Att fortsätta i samma hjulspår som tidigare kunde egentligen bara leda åt ett håll: ytterligare stagnation och – kanske så småningom – nedläggning.Detta var ett otänkbart scenario för logens nya ledning. Dess beslut blev att med omedelbar verkan söka vitalisera såväl logearbetet som medlemsrekryteringen.

Det är med entusiasm och idérikedom Logen Uddevalla jobbar nu – och som den ska fortsätta med. Det är vind i seglen igen!

De första decennierna var mycket framgångsrika. Redan första året – 1958 – anslöt sig 62 personer som medlemmar. Sedan ökade kadern stadigt upp till toppåret 1984, då man räknade in 204 medlemmar, vilket gjorde Logen Uddevalla till en av de största Vasalogerna i Sverige. Därefter har medlemsantalet sakta men säkert reducerats och uppgick vid ingången till 2009 till 92.

Redan 2009 räknar man dock med att klara det först uppsatta delmålet, att åter nå upp till 100 medlemmar.

Drygt 50 år är en tämligen aktningsvärd ålder för en ideell organisation. Logens utveckling och framgång är i första hand ett resultat av de många medlemmarnas gemensamma insatser i allt det som i stort som i smått bygger logens historia. Det är dock inte möjligt att i en kort sammanfattning få med mer än en bråkdel av allt som skett. Låt oss därför välja ut några milstolpar ur den rika floran av arrangemang och aktiviteter som signerats Logen Uddevalla.

1950-60-TALEN: Logen instiftas på Grand Hotel i Uddevalla. Vid flera tillfällen, från 1960-talet och framåt, har logen haft besök av unga amerikanska Vasamedlemmar med ledare, som under vistelsen i Uddevalla varit inkvarterade hos medlemmar i vår loge.

1963 startas de s.k. kyrkvandringarna (vi övervarar en gudstjänst i någon av regionens kyrkor och får information om den besökta kyrkans historia). Traditionen med kyrkvandringar har hållit i sig år efter år, ända fram till vår tid.

1970-TALET: Logen annonserade i amerikanska tidningar för att försöka finna ”försvunna” bohusläningar. Det ledde till ca 35 brevsvar, som i många fall resulterade i att brutna släktkontakter kunde återknytas.

1973 bildade Logen en särskild ungdomsklubb, Albatross, som redan 1976 genomförde sin första resa till USA (tillsammans med Uddevalla Spelmanslag och Folkdansgille). Sedan dröjde det tills in på 90-talet innan ytterligare två USA-resor arrangerades (1990 och 1996). Inför samtliga tre resor arbetade Albatrossungdomarna själva hårt med olika arrangemang och försäljningar och lyckades på det sättet att själva finansiera alla kostnader.

Väl i USA inkvarterades ungdomarna mestadels hos amerikanska Vasamedlemmar.

Korpagillet utgör, vid sidan av årshögtiden, höjdpunkten i Logen Uddevallas årliga verksamhet. Vid denna Home Coming Day ges det egenproducerade Korpaspelet med logemedlemmar i de olika rollerna och så promoveras en eller flera förtjänta personer till Hederskorpar. Från starten 1976 fram till idag har mer än 80 Hederskorpar utnämnts. Gemensamt för dem alla är att de antingen gjort goda insatser för att bevara svensk kultur och tradition i Nordamerika och/eller gjort vår loge och Vasa Orden i Sverige stora tjänster. Flera av våra Hederskorpar har senare utnämnts till Årets svenskamerikan.

1977 stod Logen Uddevalla som värd för Distriktsloge nr 19 Norra Sveriges distriktsmöte, som hölls på Hotell Bohusgården.

1980-TALET: Under flera år på 1980-talet arrangerade logen soaréer på Östraboteatern till förmån för FUB, Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna. Logen genomförde också ett flertal insamlingar och transporter av förnödenheter till de nödlidande i Polen.

1985: Logen inledde ett mångårigt arbete i samband med Gammaldags jultorg i Uddevalla. Genom försäljning av hembakat (som medlemmarna själva svarade för), kaffe och glögg samt genom vakthållning kunde logen fram till och med 2004 tillföras många tiotusentals kronor. Under ett antal år svarade logemedlemmar också för vakthållning under sommarens Slöjddagar. Dessa aktiviteter är nu avvecklade.

1988 inleddes det mycket omfattande renoverings- och ombyggnadsarbetet av det som skulle bli Utvandrarnas hus, Strömstadsvägen 33, som vi arrenderade av Uddevalla kommun. 33:an, som huset kallades i dagligt tal, blev redan från invigningen 1989 en given mötesplatsför styrelsen och olika arbetsgrupper. Men allteftersommedelåldern i logen stigit blev det allt svårare att klara det nödvändiga underhållet samtidigt som det gamla huset drog stora kostnader. Därför beslöts att i och med 2007 års utgång avveckla Utvandrarnas hus.

1990-TALET: Medlemsbladet, en liten opretentiös publikation för information till medlemmarna, startades 1994. Utgivningen sker tillsammans med inbjudan till logesammankomsterna, d.v.s. 9-10 gånger per termin och är nu inne på sin sextonde årgång.

Vasa Orden av Amerika är en kultur- och vänskapsorganisation. För att manifestera detta på ett mera synbart sätt beslutade logen 1994 att inrätta ett årligt kulturstipendium på 2 000 kronor. Stipendiet skulle, som det hette i stadgarna, ”ses som en uppmuntran till unga kulturutövare inom drama, musik, dans, bild etc, bosatta och/eller studerande i Uddevalla kommun. Stipendiet delades ut i december varje år vid en högtidlig ceremoni i Uddevalla kyrka. På grund av ekonomiska skäl upphörde utdelningen efter åtta år.

1996: Vasa Orden av Amerika högtidlighöll sitt 100-årsjubileum. Ett tusental Vasamedlemmar i de svenska logerna (varav 43 från Logen Uddevalla) firade stort i Stockholm under två dagar. I anslutning till jubileet genomförde Logen Uddevalla en månadslång utställning på Bohusläns museum med såväl Vasaarbetet som emigrationen till Nordamerika som teman. Utställningen sågs av tusentals museibesökande, fick god publicitet och medförde mycken good will för Vasa Orden. I anslutning till utställningen arrangerade logen två välbesökta föreläsningar om emigrationen.

1998 blev ett märkesår för Logen Uddevalla. Inte bara för att logen då fyllde 40 år utan också för att mastodontarbetet med att kartlägga emigrationen från och immigrationen till Uddevalla storkommuns 12 församlingar under åren 1850 till 1950 nu stod klart. Kartläggningen, som i sig är en kulturgärning i det tysta, digitaliserades som ett arbetsmarknadsprojekt redan samma år och är nu tillgänglig för forskningen genom Internet. Det mångåriga arbetet i Vasaregi visade att 5 135 personer (3 268 män och 1 867 kvinnor) emigrerade från Uddevalla under de 100 åren samt att 2 401 personer ( 1 637 män och 1 034 kvinnor) immigrerade till Uddevalla under samma tid.

2000-TALET: Efter många år som hyresgäster i Svarta Örns ordenshus beslutade logen 2006 att från 2007 byta stamlokus och flytta över till närmaste grannen, Odd Fellows ordenshus.

Rolf Axelsson

Bilder från uddevallalogens första möte på Grand Hotell i Uddevalla. Bilderna tillhör logen och har skänkts av Betten och Henry Malmborg.

De flesta kom vid denna tid från Göteborg och Vänersborg. Här ser vi från vänster: M. Randhem, Vbg, Bodin, Uddevalla, J. Randhem, Vbg, Rasmusson, Gbg, Fleetwood, Stockholm, uddevallalogens 1:e ordförande Birger Strandlind, Wulf, Gbg och Lundblad, Uddevalla

Många var församlade vid detta första möte. Tyvärr finns inte namnen nedtecknade. Är det någon som känner igen en syster eller broder? Vår ordförande Torsten Torstensson tar med glädje emot all information.

Br Carl-Erics vasaminnen

Vasabilder pdf

Vasasamling