Main menu:

Vasa-Arkivet

Vid Storlogemötet i Minneapolis 1970 godkändes Stormästaren Bertil Winströms planer för en arkivbyggnad – ett hem för bevarande för all framtid av dokumentation av Vasa Orden av Amerika historia och dess medlemmars verksamhet från instiftandet av vår Orden 1896 – ett Vasa-Arkiv. Besök Vasa-Arkivets hemsida

Redan 1973 togs det första spadtaget för en arkivbyggnad i den gamla svenskkolonin Bishop Hill, Illinois, som grundades 1846 av invandrare från Sverige under ledning av den religiöst oliktänkande predikanten Erik Jansson, med bibeln som ledstjärna. Byggnaden var färdig och Vasa-Arkivet invigdes 1974. Utnämningen av HMK Carl XVI Gustaf till Hedersledamot och beskyddare av Ordens verksamhet i Sverige skedde i det stora utställningsrummet i Vasa-Arkivet 1976, i samband med firandet av Amerikas 200-årsjubiléum.

Bishop Hill förklarades 1984 som ”National Historic Landmark”. Vasa-Arkivet ligger därmed inom ett historiskt skyddat område, och smälter genom sin byggnadsstil väl in i den historiska miljön. Vid Storlogemötet i Farmington 1994 beslutades om en större tillbyggnad av Vasa-Arkivet för att kunna samla all datautrustning i ett forskarrum, samt att ordna ett särskilt utrymme för bibliotek m.m. Tillbyggnaden blev klar till Vasa Ordens av Amerika 100-årsjubileum 1996.

Vasa-Arkivet rymmer stora mängder Vasaminnen och här finns också alla mikrofilmer av protokoll, medlemsförteckningar m.m. från vår Ordens start 1896. Vasa-Arkivet utgör en värdefull källa för alla som släktforskar om Vasamedlemmar och övriga invandrare till Amerika. Arkivets databaser är givetvis tillgängliga för Vasamedlemmar, men också för övriga intressenter t.ex. forskare. Vasa-Arkivet har tillgång till 1,5 miljoner namn på utvandrande svenskar enligt skeppslistorna och medlemsförteckningarna ända från 1893. I många fall finns även bevarat uppgifter om deras levnadsöden. I Vasa-Arkivets entréhall finns ett skåp med minneskort över avlidna Vasamedlemmar.

För det dagliga arbetet, liksom för olika projekt, ansvarar en anställd Arkivföreståndare. Vasa-Arkivet är öppet för allmänheten tisdag-lördag kl 10.00 -17.00 och söndag kl 12.00 -17.00 1:e april – 20:e december.

Vasa-Arkivets verksamhet samt dess drift och underhåll bekostas av Vasa-Arkivets gåvofond, som är en nödvändig förutsättning för Vasa-Arkivets fortlevnad. Storlogemötet i Farmington 1994 beslutade att alla Vasamedlemmar i USA och Canada skall betala 1,5 $ per år till Vasa-Arkivet. Vasamedlemmarna i Sverige är befriade från denna avgift. Motsvarande belopp förutsätts insamlas på frivillig väg genom stödorganisationerna, Vasa-Arkivets Vänner inom Distrikt Norra Sverige Nr 19 och Vasa-Arkivets Stödförening inom Distrikt Södra Sverige Nr 20.

Du kan som Vasamedlem lämna Ditt bidrag till den frivilliga insamlingen till Vasa-Arkivet genom:

• Medlemskap i Vasa-Arkivets Vänner, som medlem eller helst som Ständig medlem

• Gåva till Vasa-Arkivet till minne av en avliden Vasamedlem. Ett stilfullt Minneskort sänds till den bortgångnes familj, och ett kort av samma utseende sänds till och bevaras för all framtid av Vasa-Arkivet i Bishop Hill. Gåvogivaren får en bekräftelse på sin gåva,

• Gåva till Vasa-Arkivet vid uppvaktning på Högtidsdagar. Telegram med text enligt gåvogivarens önskemål sänds till jubilaren, och gåvogivaren får en bekräftelse på sin gåva,

• Övrig gåva till Vasa-Arkivet från enskild, där uppgift om gåvogivare och gåvans ändamål tillkännages på det sätt gåvogivaren önskar.

• Gåva i samband med insamlingar eller dylikt till förmån för Vasa-Arkivet.

För ytterligare information, klicka på Info-lokalloger

Medlemskap i Vasa-Arkivet står öppet för: DL 19 och samtliga Vasamedlemmar inom DL 19:s Lokalloger, samt övriga som, utan att vara Vasamedlemmar, delar Ordens värderingar

Avgifter:
Medlem 50:-/år
Ständig medlem 700:- (engångsbelopp)
Loger 150:-/år

Inbetalas till: Bankgiro 452-4807. Uppge namn och loge

Distriktslogens  Norra Sverige Nr 19 representant för Vasa Arkivet är:
Lars-Åke Sjöberg, vasa.arkivet@tele2.se

Besök Vasa-Arkivets hemsida >>