Main menu:

Historik

H.M. Konungen Carl XVI Gustaf är Storlogens Förste Hedersledamot och beskyddare av verksamheten i Sverige.

H.M. Drottning Silvia är Hedersledamot i Storlogen.

Vasa Orden av Amerika bildades den 18 september 1896 i New Haven, Connecticut, USA, genom en sammanslagning av fyra sjukhjälpskassor. Organisationen gavs ordenskaraktär och dess verksamhet skulle omfatta att ge medlemmarna stöd i sjukdom och nöd samt att verka för att höja medlemmarna ”som representanter för den svenska stammen” i moraliskt, intellektuellt och socialt anseende.

Förutom lokalloger i USA, Canada och Sverige finns det ett antal ungdomsklubbar och aktivitetsklubbar.

Betydande belopp har under årens lopp utbetalats till behövande medlemmar. Redan vid Ordens femtioårsjubileum hade omkring 50 miljoner dollar utanordnats till olika medlemmar.

I takt med tiden har Vasa Orden av Amerika, efter hand som de sociala förmånerna förbättrats, allt mer inriktat sin verksamhet på utökning av det kulturella utbytet med det gamla fäderneslandet. En omfattande barnklubbsverksamhet sörjer för att de svenskättade barnen lär sig mycket om svensk kultur, svenska folksånger, folkdanser etc. Ungdomsgrupper har under åren besökt Sverige genom Vasa Orden av Amerikas försorg. Genom årliga stipendier bereds Vasaungdomar tillfälle till studier om svensk kultur.
Sveriges första Vasaloge bildades i Göteborg år 1924 och verksamheten har under åren vuxit sig starkare för att numera omfatta lokalloger från Malmö i söder till Härnösand i norr.

Vasa Orden av Amerikas högsta instans är Storlogen i USA, vilken leds av Stormästare och Storlogens Exekutiva Råd. Vart fjärde år samlas valda delegater till Storlogemöte.

Under Storlogen sorterar ett större antal Distriktsloger. I Sverige finns två – Distriktslogen Norra Sverige nr 19 och Distriktslogen Södra Sverige nr 20. Dessa i sin tur ansvarar för Lokallogerna inom respektive område. Distriktslogen leds av Distriktsmästaren och Distriktslogens Exekutiva Råd.

Vasa Orden av Amerikas verksamhet i Sverige, som ej omfattar hjälpkassa, går i huvudsak ut på att medlemmarna under vänskaplig samvaro söker finna vägar för ett utökat kulturellt utbyte sinsemellan och med medlemmarna i USA/Kanada i arbetet för den svenska kulturens bevarande i deras nya hemland, samt att på bästa sätt mottaga och bistå Ordenssyskon från USA/Kanada, som besöker eller återvänder till Sverige.

Ordens valspråk är ”Sanning och Enighet”. Män och kvinnor intas som likaberättigade medlemmar. Krav ställs på ett otadligt liv och att endera parten är av nordisk härkomst eller barn (även adopterade, oavsett nationalitet) till föräldrar med nordisk härkomst. Inträdesansökan skall inlämnas, vilken Lokallogens medlemmar har att behandla i enlighet med Ordens Konstitution. Före intagning av en ny medlem avkrävs ett Ordenslöfte, som inte på något sätt strider mot vare sig rätts- eller religionsuppfattning utan endast appellerar till hedern.

De svenska Distriktslogerna väljer varje år en ”Årets Svenskamerikan” bland svenskättlingar i USA.

Vasa Orden av Amerikas arkiv finns i Bishop Hill i staten Illinois.

”VASA STAR” (Vasastjärnan) är namnet på Vasa Ordens egen tidning. Den trycks i USA, med text på engelska och svenska.

”VASA KÄRVEN” är Distriktslogen Norra Sverige nr 19:s informationsblad, vilken utges 4 gånger/år.